Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 19/6/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”σε Τακτική Γενική Συνέλευση  η οποία θα γίνει την 13η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση: α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 σε εταιρικό επίπεδο, ήτοι του Ισολογισμού της περιόδου 1/1-31/12/2016, των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/12/2016, της Κατάστασης ταμειακών ροών περιόδου 1/1-31/12/2016 και του Πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης περιόδου 1/1-31/12/2016 καθώς και των Σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2016 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2016.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2016 (1/1-31/12/2016).
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2017.
  5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών για συμψηφισμό ζημιών  και αντίστοιχη τροποποίηση  του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  6. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική  Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης.

 Αθήνα 19 Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο