Αντίγραφο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2012

Στην Αθήνα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, » Βορείου Ελλάδος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ «, στην οδό Μομφεράτου αρ. 148, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Χρήστου Σιαμαντά, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για να αποφασίσει επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης […]