Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα […]

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα […]

Επιστολή προς πελάτες

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 Αξιότιμε Πελάτη, Η Εταιρεία µας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δύσκολης εποχής, προσαρμοζόμενη στο επιχειρηματικό τοπίο της οικονομικής κρίσης µε βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της και το επενδυτικό κοινό, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία µε µία εκ των μεγαλυτέρων και ισχυρότερων χρηματιστηριακών εταιρειών στον Ελλαδικό χώρο, τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Στο πλαίσιο, της […]

Αντίγραφο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2012

Στην Αθήνα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, ” Βορείου Ελλάδος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ “, στην οδό Μομφεράτου αρ. 148, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Χρήστου Σιαμαντά, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για να αποφασίσει επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης […]