Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ” ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση: α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 σε εταιρικό επίπεδο, ήτοι του Ισολογισμού της περιόδου 1/1-31/12/2014, των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/12/2014, της Κατάστασης ταμειακών ροών περιόδου 1/1-31/12/2014 και του Πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης περιόδου 1/1-31/12/2014 καθώς και των Σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2014 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2014.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2014 (1/1-31/12/2014)
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014 και προ έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2015.
  5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  6. Διάφορα  θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 Αθήνα 27 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο