Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 1/3/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 31η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποποίηση Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2016 από την εκλεγμένη με την από 30/6/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Ελεγκτική Εταιρεία ορκωτών Λογιστών.
  2. Εκλογή Νέων Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016.
  3. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 Αθήνα 1 Μαρτίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο