Αντίγραφο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2012

Στην Αθήνα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, » Βορείου Ελλάδος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ «, στην οδό Μομφεράτου αρ. 148, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Χρήστου Σιαμαντά, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για να αποφασίσει επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

  1. Χρήστος Σιαμαντάς, Πρόεδρος
  2. Βασίλειος Σιαμαντάς, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Λεωνίδας Αδαμόπουλος ,Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος
  4. Χρήστος Ράπτης, Μέλος
  5. Φωτεινή Σιαμαντά , Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νoμίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από πρόταση του Προέδρου κου Χρήστου Σιαμαντά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συγκαλέσει και πράγματι συγκαλεί με την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 4η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Μομφεράτου 148, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης :

  1. Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας , τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.
  2. Διάφορα θέματα.<

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Το κείμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 4η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Μομφεράτου 148, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας , τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.
  2. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδριάσεως αφού πρώτα συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος
Χρήστος Β. Σιαμαντάς Βασίλης Χρ. Σιαμαντάς
Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος
Λεωνίδας Ι. Αδαμόπουλος
Τα Μέλη
Χρήστος Δ. Ράπτης Φωτεινή  Χρ. Σιαμαντά

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος &   Δ/νων  Σύμβουλος
Βασίλειος Χρ. Σιαμαντάς.