Επιστολή προς πελάτες

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012

Αξιότιμε Πελάτη,

Η Εταιρεία µας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δύσκολης εποχής, προσαρμοζόμενη στο επιχειρηματικό τοπίο της οικονομικής κρίσης µε βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της και το επενδυτικό κοινό, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία µε µία εκ των μεγαλυτέρων και ισχυρότερων χρηματιστηριακών εταιρειών στον Ελλαδικό χώρο, τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Στο πλαίσιο, της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της Εταιρείας µας και µε σκοπό την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, επιθυμούµε να σας ενημερώσουµε, ότι από 26-11-2012 η Εταιρεία µας θα εκτελεί τις εντολές σας για κατάρτιση συµβάσεων αγοράς ή πώλησης (ενός ή περισσότερων) χρηματοπιστωτικών μέσων, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας ΔΥΝΑMΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, χωρίς την παραμικρή αλλαγή για εσάς.

Συγκεκριμένα, θα παρέχονται µέσω της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥοι παρακάτω υπηρεσίες: 1) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων, 2) τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, καθώς και 3) παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δη: α) φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. β) παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρεία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. γ) χρηματοοικονομική ανάλυση και έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κλπ.

Με τη συνεργασία αυτή σας προσφέρεται επιπλέον πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών προϊόντων που παρέχει η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: συναλλαγές σε μετοχές και παράγωγα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, CFD’s, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, εμπορεύματα, νομίσματα, ETFs, παροχή πίστωσης τριών ημερών, διαχείριση χαρτοφυλακίων,απ’ευθείας (on line) εισαγωγή εντολών κλπ.

Παράλληλα, η εταιρεία μας θα συνεχίσει να παρέχει τις κύριες επενδυτικές υπηρεσίες ήτοι την λήψη και διαβίβαση εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και την παροχή προσωπικών επενδυτικών συµβουλών σε πελάτες σχετικά µε χρηματοπιστωτικά μέσα όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 5 του Ν. 3606/2007 καθώς και τις παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες όπως την παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις (σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές επιχειρήσεων) και γενικά την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και την παροχή συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, µε την από 24-10-2012 σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας µας και της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, εκχωρήθηκε στην ως άνω Εταιρεία το σύνολο των μελλοντικών απαιτήσεων που απορρέουν από την μεταξύ ημών και των πελατών µας σύμβαση, ενώ µε την ίδια σύμβαση η ως άνω εταιρεία αναδέχθηκε το σύνολο των υποχρεώσεων προς εσάς τους πελάτες µας, από την ημερομηνία μεταφοράς και εφεξής. Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που θα προκύψουν μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς που ορίζεται η 25-11-2012 θα εκκαθαρίζονται αποκλειστικά µε την Εταιρεία µας.

Η μεταξύ µας υφιστάμενη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και οι οικονομικοί όροι που τη διέπουν, δεν τροποποιούνται λόγω της ανωτέρω συνεργασίας και της αλλαγής της ΑΕΠΕΥ που σας εξυπηρετεί αλλά θα διέπει και τη σχέση σας µε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ,πλην των πολιτικών βέλτιστης εκτέλεσης και σύγκρουσης
συµφερόντων της εταιρείας.

Εφόσον συμφωνείτε µε την ως άνω μεταφορά, δεν χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθώς θα τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη σας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε µε τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου σας, παρακαλούμε να απευθύνεστε μέχρι την 25-11-2012 στην Εταιρεία µας στα τηλέφωνα 210-6475300 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@northsec.gr.

Θα θέλαμε, επίσης, να σας επισημάνουµε ότι για θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, θα απευθύνεστε στην Εταιρεία µας, ενώ μετά την ημερομηνία μεταφοράς, για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και για τη σχετική ενημέρωσή σας, υπεύθυνη θα είναι η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς στο τηλέφωνο 210-6475300, ή στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ στο τηλέφωνο 210-3677700.

Προσβλέποντας στην απρόσκοπτη για εσάς παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών και στη συνέχιση της συνεργασίας µας, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Σημειώνεται ότι από 26-11-2012 οι συνεργάτες της Εταιρείας µας, Λεων. Αδαµόπουλος, Γ. Ρεβεζίκας, Γ. Σερεµέτας, Αθ. Παναγόπουλος, Χαρ. Κλουκίνας θα σας εξυπηρετούν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ (τηλ. 210-3677700)

Τέλος, σας παραθέτουμε τους λογαριασμούς πελατών της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ στους οποίους θα πρέπει να καταβάλετε τα ποσά των συναλλαγών σας μετά την 26-11-2012:

ALPHA BANK 101-002002-036104, EUROBANK 0026.0104.9.60200524438, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 043/0020400305676, ΑΤΤΙΚΗΣ 84172561, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 015-
001012244793, MARFIN EGNATIA BANK 0112041424, ΕΘΝΙΚΗ 041/472205-13, ΕΛΛΗΝΙΚΗ 409011, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 84714585, ΚΥΠΡΟΥ 9875015, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5029-008634-145,
MILLENIUM BANK 1492595, CITIBANK 050 735 35 09, FBB 002878050021, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 113332, PROBANK 0004 1392 8012 012.

Με εκτίμηση,
Βασίλης Χρ. Σιαµαντάς
Διευθύνων Σύµβουλος

Κατεβάστε την επιστολή σε ηλεκτρονική μορφή.
Επιστολή Πελατών – Δυμανική