Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 23η Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση: α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 σε εταιρικό επίπεδο, ήτοι του Ισολογισμού της περιόδου 1/1-31/12/2018, των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/12/2018, της Κατάστασης ταμειακών ροών περιόδου 1/1-31/12/2018 και του Πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης περιόδου 1/1-31/12/2018 καθώς και των Σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2018 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2018.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2018 (1/1-31/12/2018).
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 και έγκριση των αμοιβών τους.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2019.
  5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση σχετικού πρακτικού.
  8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  9. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 Αθήνα 2 Αυγούστου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο