ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Μέλος Δ.Σ.
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Μέλος Δ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Β1
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Γ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Β1
ΡΕΒΕΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Β1
ΜΟΡΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Β2
ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡ. ΣΙΑΜΑΝΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

BACK OFFICE – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΜΟΡΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ