Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” σε Tακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. Υποβολή και έγκριση: α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 σε εταιρικό επίπεδο, ήτοι του Ισολογισμού της περιόδου 1/1-31/12/2021, των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/12/2021, της Κατάστασης ταμειακών ροών περιόδου 1/1-31/12/2021 και του Πίνακα μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1-31/12/2021 καθώς και των Σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2021 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2021.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2021 (1/1-31/12/2021).
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 και έγκριση των αμοιβών τους.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2022.
  5. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, και τη λήψη σχετικών μέτρων για την εξυγίανση της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας.
  6. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 Αθήνα 09/06/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο