Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας μέσω παρουσίασης με τη μορφή Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1/2022-31/08/2022, συνοδευόμενων από Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, και τη λήψη σχετικών μέτρων για την εξυγίανση της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας.
  2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  3. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο