Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22/11/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  3. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο